top of page

De organisatie voor o.a. corporaties, bouwers, beheerders en installateurs die op vaste, flexibele, interim of projectbasis ondersteuning kunnen gebruiken bij de implementatie van ketensamenwerking zowel binnen de eigen organisatie alsook in samenwerking met partners.

logo midden.jpg

Het implementeren van ketensamenwerking is geen sinecure. Het vergt kennis, inzicht, doorzettingsvermogen, koersvastheid en een plan. Een plan dat wij graag samen met u en uw team ontwikkelen en implementeren tot dat de beoogde resultaten bereikt worden. Hoe we dat doen leggen wij u hiernavolgend graag uit.

dr. Marcel Noordhuis

Partner

email: m.noordhuis@ketenmanagement.com

mobiel: 06 - 144 60 880

De markt analyseren
Continu verbeteren

Op basis van de uitkomsten van de dashboarding omgeving zal blijken dat er op bepaalde prestatievelden afwijkingen ontstaan die nader geanalyseerd moeten worden in samenwerking met het verbeterteam.

 

Het cyclisch samenzitten om de voortgang op de KPI’s te volgen, het op basis daarvan signaleren van verbeterpotentieel en het – in samenwerking met het verbeterteam – zoeken naar de oorzaken van de gesignaleerde afwijkingen en het wegnemen daarvan, behoort eveneens tot de werkzaamheden. Wij kunnen u helpen deze cyclus op gang te brengen en te houden.

Onze diensten

Onze diensten

Er zijn diverse activiteiten waarbij we u met raad en daad kunnen bijstaan. Dit zijn niet alleen activiteiten om bewustwording te creëren maar ook hands-on bijstand bij de daadwerkelijke implementatie van ketensamenwerking binnen- alsook tussen organisaties. Hiernavolgend een overzicht van onze diensten:

Inspiratiesessie Ketensamenwerking

Overview inzake de ins en outs van ketensamenwerking en discussie met de deelnemers. Dit om bestaande theoretische en praktische kennis rondom de implementatie van ketensamenwerking te delen en deze als ‘’basis’’ te gebruiken voor een discussie over de ‘’waarde’’ en ‘’consequenties’’ van het toepassen van ketensamenwerking. 

Tevens zal in de inspiratiesessie uitgebreid worden stilgestaan bij de onderliggende bouwstenen van ketensamenwerking en hoe e.e.a. succesvol kan worden geimplementeerd zowel binnen de eigen organisatie alsook tussen organisaties.

Strategische FIT rondom ketensamenwerking

Om vast te stellen of en in welke mate ketensamenwerking een bijdrage kan leveren aan de strategische doelstellingen van de organisatie, hebben we een serie werksessies ontwikkeld. In die bijeenkomsten zullen we - in samenwerking met onze opdrachtgevers - werken aan de volgende onderwerpen:

 • visie op partnering,

 • sturen op prestaties,

 • definiëren van doelstellingen (KPI's),

 • visie op procesgericht werken,

 • gedragsregels,

 • welke projecten wel/niet in ketensamenwerking,

 • welke partners zijn strategisch,

 • partnerselectie criteria.

Ondersteuning bij partnerselectie

Indien de organisatie verder wil met de implementatie van ketensamenwerking is de samenwerking met strategisch impactvolle partners van groot belang. Welke disciplines zijn daarbij van het grootste belang, welke partijen zijn niet alleen technisch uitstekend, maar passen ook bij de ambitie om de samenwerking in ketensamenwerking invulling te geven?

 

Wij kunnen meedenken en meedoen bij het gehele selectieproces. Vanuit onze expertise zien we wellicht zaken waar u zelf niet op zou letten. Ook is het mogelijk een ‘’maturity meting’’ onder de beoogde kandidaten uit te voeren om te zien hoe ‘’rijp’’ de beoogde partners zijn op het gebied van ketensamenwerking.

Programma-management/ Ketenregie 

Op het moment dat er ketens gevormd zijn die met elkaar aan de slag gaan wordt het van belang ook die ketens te gaan managen. Dit kan gedaan worden door de opdrachtgever, een van de managers van de ketenpartners, maar het is ook mogelijk om daar een onafhankelijke regisseur op te zetten die zich richt op het optimaliseren van de totale prestatie van de keten(s) zonder een belang bij een van de onderliggende partijen te hebben.

 

Ook bij het invullen van die directie/management rol (part-time, interim of vast) zijn wij u graag van dienst.

Dashboarding

Een van de grootste uitdagingen bij ketensamenwerking is zichtbaar (meetbaar) te maken dat dit resulteert in betere prestaties dan traditioneel samenwerken. Wij zijn in staat om samen met u het besturingsmodel te definiëren en te realiseren.

 

Ook zijn wij – samen met partners – in staat om een dashboarding omgeving neer te zetten die het voor u en uw partners mogelijk maakt om te volgen hoe de prestaties zich ontwikkelen in de tijd. Dit zorgt voor de ultieme transparantie en de bewijslast die nodig is om vast te stellen of ketensamenwerking daadwerkelijk resulteert in steeds betere prestaties.

KetenMaturityMeting (KMM)

Een online meetinstrument om met behulp van de eigen medewerkers vast te stellen hoe rijp de eigen organisatie is op het gebied van ketensamenwerking. Hierbij geven we tevens inzicht in de knelpunten die op dit moment de ontwikkelingen belemmeren. Tijdens de meting kijken we naar de ketenrijpheid van de organisatie rondom:

 • strategie & beleid;

 • organisatie & processen;

 • mindset & gedrag;

 • monitoren & verbetering;

 • informatie & communicatie;

 • leren & innoveren.

De resultaten van de meting worden in een inspiratiesessie met de opdrachtgever besproken. 

 

Evaluatie ketensamenwerkingsprogramma’s

Er zijn diverse partijen al enige tijd bezig met het toepassen van ketensamenwerking. Toch kan het zijn dat de samenwerking begonnen is met de intentie om ketensamenwerking te gaan toepassen, maar dat partijen in de tijd terugvallen en toch weer traditioneel samenwerken. Om vast te stellen of en in welke mate de principes van ketensamenwerking tussen partijen in de keten wordt ingevuld, hebben we de KetenSamenwerkingsIndex (KSI) ontwikkeld. Met dit online instrument laten we de betrokken partijen reflecteren op de samenwerking middels een door ons ontwikkeld meetinstrument. Het maakt duidelijk of en in welke mate de principes van ketensamenwerking worden toegepast, waar de eventuele blokkades zitten en wat er nodig is om de samenwerking meer een ‘’boost’’ in de juiste richting te geven. 

Middels de KSI kijken we naar de volgende aspecten in de samenwerking door de ogen van de betrokken ketenpartners:

 • lange (project overschrijdende) samenwerking;

 • gezamenlijke doelen;

 • vroege betrokkenheid van partners;

 • delen van informatie;

 • gezamenlijk monitoren van prestaties; 

 • gezamenlijk continu verbeteren; 

 • gezamenlijk incentive systeem.

Contact
Dijk in aanbouw
bottom of page